Mediacje

Nawet stosunkowo błahy spór może przyczynić się  do nadszarpnięcia lub nawet do zerwania istniejących między nami relacji rodzinnych, zawodowych, biznesowych, sąsiedzkich i wielu innych. By temu zapobiec potrzebna jest rzeczowa dyskusja na temat zaistniałego problemu. Mediacja może pomóc w rozwiązaniu istniejącego sporu i jest alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania procesowego. To dobrowolnie podjęta rozmowa, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Bezstronny i neutralny mediator pomaga stronom osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące dla każdej z nich. Zadaniem mediatora pozostaje prowadzenie postępowania mediacyjnego w taki sposób, by każdy jego uczestnik mógł wyrazić swoje zdanie na temat zaistniałego sporu oraz oczekiwania wobec drugiej strony konfliktu. Mediację można podjąć na etapie przedsądowym, jak również po wszczęciu sprawy w sądzie. Mediacja może mieć zastosowanie we wszelkich konfliktach i sporach, w których strony pragną się porozumieć, np. małżeńskich/partnerskich, dotyczących opieki nad dziećmi, rodzinnych, biznesowych, sąsiedzkich, pomiędzy wierzycielami a dłużnikami.

Mediacja będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Mediatora i obowiązujących przepisów prawnych. Mediacja kończy się podpisaniem porozumienia wypracowanego i uzgodnionego przez strony lub sporządzeniem protokołu rozbieżności, gdy nie doszło do ugody.